Warunki użytkowania

Użytkownicy

Wchodząc na i/lub korzystając z serwisu internetowego i/lub rejestrując się w serwisie Plastoria, stajesz się użytkownikiem, akceptując tym samym, od tego momentu, Warunki Ogólne, jak również Warunki Szczegółowe, które w razie potrzeby uzupełniają, modyfikują lub zastępują Warunki Ogólne w odniesieniu do określonych usług i zawartości serwisu internetowego.

Korzystanie z witryny, usług i treści

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z witryny, jej usług i treści bez naruszania prawa i/lub porządku publicznego. Ponadto, strona nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla Plastorii lub osób trzecich, a także do celów, które w jakikolwiek sposób mogłyby spowodować uszkodzenie lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie strony. W odniesieniu do zawartości strony - informacji, tekstów, plików graficznych i/lub dźwiękowych, zdjęć, projektów itp. zabronione są następujące czynności:

Odpowiedzialność Użytkownika za szkody

Za korzystanie z portalu odpowiada wyłącznie Użytkownik. Odpowiedzialność ta obejmuje korzystanie przez użytkownika lub osoby trzecie z haseł lub podobnych kodów przydzielonych w celu uzyskania dostępu do strony internetowej lub jej usług. Niezależnie od powyższego, Plastoria zastrzega sobie prawo do odmowy, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do portalu użytkownikom, którzy naruszą niniejsze ogólne warunki lub warunki szczegółowe, mające zastosowanie w każdym przypadku.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Plastoria szanuje Państwa prywatność. Chcemy korzystać z danych osobowych, które nam Państwo udostępniają, aby lepiej służyć Państwa potrzebom. "Osobiste dane identyfikacyjne" to informacje, które umożliwiają nam identyfikację użytkownika, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, tytuł i adres. Używamy danych osobowych w celu spersonalizowania Państwa doświadczeń na naszej stronie internetowej oraz w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi poprzez zakup produktów, wsparcie techniczne i/lub obsługę klienta.

W każdej chwili mogą Państwo poprosić nas o modyfikację/usunięcie Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@plastoria.com

Powiadomienie i ujawnienie

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności online jest udostępniane w celu uświadomienia użytkownikom, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe:

Zbieramy następujące informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową:

Wszystkie przekazane nam informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez Plastorię (i firmy powiązane). Nie będziemy ujawniać żadnych danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem celów związanych z przetwarzaniem danych.

Wybór/zgoda

Nowi użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z podawania swoich danych osobowych w procesie rejestracji w celu niezwiązanym z celem, w jakim te dane zostały nam przekazane.

Od 25 maja 2018 r. i zgodnie z europejskim prawem o ochronie prywatności danych ( GDPR ) wszyscy użytkownicy będą prezentowani z przejrzystym ekranem opt-in / opt-out informującym ich o zarządzaniu naszą polityką prywatności i zapewniającym jasny obraz tego, dlaczego zbieramy takie dane i jak te dane są wykorzystywane. Jeżeli użytkownik zrezygnuje, jego dane zostaną usunięte, a użytkownik nie będzie miał już dostępu do naszej strony internetowej, ponieważ dane te są niezbędne do świadczenia usługi.

Zawsze możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu.

Przy zapisie na listę e-mailową otrzymasz w tym czasie instrukcje, jak usunąć się z tej listy i będziesz mógł w każdej chwili zrezygnować z naszej listy mailingowej.

Dostęp do niektórych stron naszej witryny wymaga podania loginu i hasła. Korzystanie z tych stron internetowych oraz informacji lub programów dostępnych na tych stronach może być regulowane pisemną umową zawartą pomiędzy Twoim pracodawcą a nami. Możemy zachować Państwa indywidualne dane identyfikacyjne dla celów sprzedaży.

Własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej i prawa autorskie do wszelkiego oprogramowania, rysunków, specyfikacji, know-how i innych informacji (w szerokim tego słowa znaczeniu) dostarczonych przez lub w imieniu Plastorii spoczywają na Plastorii. Użytkownik nie może kopiować oprogramowania, rysunków, specyfikacji, know-how i innych informacji bez zgody Plastorii. Marki Cacharel, Cerruti 1881, HUGO BOSS, Jean-Louis Scherrer, Nina Ricci, Christian Lacroix i Ungaro oraz odpowiadające im loga są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a ich reprodukcja jest zabroniona bez wyraźnego zezwolenia Plastorii.

Cookies

Ciasteczka to małe pliki danych, które niektóre strony internetowe zapisują na dysku twardym Twojego komputera, gdy je odwiedzasz. Plik cookie może zawierać takie informacje, jak identyfikator użytkownika, który jest używany przez witrynę do śledzenia odwiedzanych stron, ale jedynymi danymi osobowymi, jakie może zawierać plik cookie, są informacje podawane przez użytkownika. Plik cookie nie może odczytywać danych z dysku twardego użytkownika ani plików cookie utworzonych przez inne witryny. Niektóre części naszej witryny wykorzystują pliki cookie do śledzenia wzorców ruchu użytkowników. Robimy to w celu określenia przydatności naszych informacji dla naszych użytkowników oraz sprawdzenia, jak skuteczna jest nasza struktura nawigacyjna w pomaganiu użytkownikom w dotarciu do tych informacji. Nie korelujemy tych informacji z danymi o poszczególnych użytkownikach, nie udostępniamy ich ani nie sprzedajemy osobom trzecim.

Jeśli wolisz nie otrzymywać plików cookie na naszej stronie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię przed ich akceptacją, dzięki czemu będziesz mógł odrzucić plik cookie, gdy przeglądarka poinformuje Cię o jego obecności. Możesz również odrzucić wszystkie pliki cookie poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce. Nie musisz mieć włączonej obsługi cookies, aby korzystać z jakiegokolwiek obszaru naszej strony. Niemniej jednak, Plastoria używa cookies sesyjnych (znikających po zakończeniu sesji) w celu oferowania określonych usług on-line określonym typom użytkowników, takich jak egzaminy e-szkoleniowe, dostęp do informacji B2B, obszary zastrzeżone, określone promocje, itp.

privacy@plastoria.com

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Plastoria w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

Hyperlinki

Hyperlinki z dowolnej strony internetowej do strony https://plastoria.com lub jakiejkolwiek jej strony podlegają następującym warunkom:

Jednostronne modyfikacje

Plastoria może jednostronnie i bez uprzedzenia, w dowolnym czasie uznanym za stosowny, modyfikować strukturę i wygląd strony, jak również modyfikować lub usuwać usługi, treści oraz warunki dostępu i/lub użytkowania.

Czas trwania

Czas trwania usług serwisu internetowego oferowanych użytkownikom nie jest określony. Niezależnie od powyższego, Plastoria zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia działania strony internetowej lub którejkolwiek z jej usług.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu obowiązującemu w Belgii.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Brukseli, Belgia.

.