Gebruiksvoorwaarden

Gebruikers

Door de toegang tot en/of het gebruik van de website en/of de registratie voor diensten van Plastoria wordt u gebruiker en aanvaardt u vanaf dat moment de Algemene Voorwaarden alsmede de Specifieke Voorwaarden die, waar nodig, de Algemene Voorwaarden aanvullen, wijzigen of vervangen met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van de website.

Gebruik van website, diensten en inhoud

De gebruiker is verplicht de website en de diensten en inhoud ervan te gebruiken zonder inbreuk te maken op de wet en/of de openbare orde. Bovendien mag de website niet worden gebruikt voor illegale of schadelijke doeleinden tegen Plastoria of derden, of doeleinden die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan of het normaal functioneren van de site kunnen verhinderen. Met betrekking tot de inhoud van de site - informatie, tekst, beeld- en/of geluidsbestanden, foto's, vormgeving, enz.- is het volgende strikt verboden:

Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor schade

Het gebruik van de website valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het gebruik, door de gebruiker of een derde, van wachtwoorden of soortgelijke codes die zijn toegekend voor toegang tot de website of een van zijn diensten. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt Plastoria zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het portaal te weigeren aan gebruikers die deze algemene voorwaarden of de specifieke voorwaarden die in elk afzonderlijk geval van toepassing zijn, overtreden.

Privacyverklaring

Plastoria respecteert uw privacy. Wij wensen gebruik te maken van de persoonlijke identificatiegegevens die u ons verstrekt om u beter van dienst te kunnen zijn. "Persoonlijke identificatie-informatie" is informatie die ons in staat stelt u te identificeren, zoals uw e-mailadres, naam, titel en adres. Wij gebruiken de persoonlijke identificatiegegevens om uw ervaring op onze website te personaliseren en om u beter van dienst te kunnen zijn bij productaankopen, technische ondersteuning en/of klantenservice.

U kunt ons op elk gewenst moment vragen uw persoonlijke gegevens te wijzigen/verwijderen. Neem dan contact met ons op via privacy@plastoria.com

Mededeling en openbaarmaking

Deze online privacyverklaring wordt ter beschikking gesteld om gebruikers bewust te maken van de manier waarop wij persoonlijke identificatiegegevens verzamelen en gebruiken:

Wij verzamelen de volgende informatie over bezoekers aan onze website:

Alle aan ons verstrekte informatie wordt uitsluitend door Plastoria (en aanverwante bedrijven) gebruikt. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken, behalve voor gegevensverwerking.

Kiesrecht/toestemming

Nieuwe gebruikers hebben de keuze om ervoor te kiezen dat hun persoonlijke identificatiegegevens tijdens het registratieproces niet worden gebruikt voor doeleinden die geen verband houden met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt.

Met ingang van 25 mei 2018 en in overeenstemming met de Europese wet inzake gegevensbescherming ( GDPR ) krijgen alle gebruikers een duidelijk opt-in/opt-out-scherm te zien dat hen informeert over het beheer van ons privacybeleid en een duidelijk beeld geeft van waarom we dergelijke gegevens verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Als de gebruiker zich afmeldt, worden zijn gegevens verwijderd en heeft de gebruiker geen toegang meer tot onze website, aangezien deze gegevens nodig zijn om de dienst te verlenen.

U kunt altijd uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar uitoefenen.

Als u zich aanmeldt voor een e-maillijst, krijgt u op dat moment instructies over hoe u zich van die lijst kunt laten verwijderen en kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor onze mailinglijst.

Voor toegang tot bepaalde pagina's van onze website is een login en wachtwoord nodig. Het gebruik van deze webpagina's, en de informatie of programma's die op deze sites beschikbaar zijn, kunnen worden geregeld door een schriftelijke overeenkomst tussen uw werkgever en ons. Wij kunnen uw individuele identificatiegegevens bewaren voor verkoopdoeleinden.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op alle door of namens Plastoria verstrekte software, tekeningen, specificaties, knowhow en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) berusten bij Plastoria. De gebruiker mag deze programmatuur, tekeningen, specificaties, knowhow en andere gegevens niet kopiëren zonder toestemming van Plastoria. De merken Cacharel, Cerruti 1881, HUGO BOSS, Jean-Louis Scherrer, Nina Ricci, Christian Lacroix en Ungaro en de bijbehorende logo's zijn alle gedeponeerde handelsmerken en hun reproductie is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Plastoria.

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites op uw harde schijf wegschrijven wanneer u ze bezoekt. Een cookiebestand kan informatie bevatten zoals een gebruikers-ID die de site gebruikt om na te gaan welke pagina's u hebt bezocht, maar de enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden lezen die door andere sites zijn aangemaakt. Sommige delen van onze site gebruiken cookies om bezoekerspatronen bij te houden. Wij doen dit om het nut van onze informatie voor onze gebruikers te bepalen en om na te gaan hoe doeltreffend onze navigatiestructuur is om gebruikers te helpen die informatie te bereiken. Wij koppelen deze informatie niet aan gegevens over individuele gebruikers, noch delen wij deze informatie met of verkopen wij deze aan derden.

Als u op onze site liever geen cookies ontvangt, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u de cookies accepteert, zodat u de cookie kunt weigeren wanneer uw browser u op de aanwezigheid ervan attendeert. U kunt ook alle cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. Niettemin gebruikt Plastoria sessiecookies (die verdwijnen wanneer de sessie is beëindigd) om bepaalde on-line diensten aan te bieden aan specifieke soorten gebruikers, zoals e-trainingsexamens, toegang tot B2B-informatie, afgeschermde gebieden, specifieke promoties, enz.

privacy@plastoria.com

Disclaimer

Plastoria is in geen geval verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit:

Hyperlinks

Hyperlinks van een website naar https://plastoria.com of een van haar pagina's zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Unilaterale wijzigingen

Plastoria kan eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, en op ieder moment dat dit passend wordt geacht, de structuur en het ontwerp van de site wijzigen, evenals de diensten, de inhoud en de voorwaarden voor toegang en/of gebruik wijzigen of verwijderen.

Duur

De duur van de aan gebruikers aangeboden websitediensten is niet vastgelegd. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt Plastoria zich het recht voor om de website of een van zijn diensten te onderbreken, op te schorten of te beëindigen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het toepasselijke BELGISCHE recht.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Brussel, België.

.